Yıllık Hayat Sigortasında Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yapılması Gerekeneler?

Yıllık Hayat Sigortasında Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır.
 • Hak sahipleri poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigorta şirketine vermek zorundadır.
  – Sigorta poliçesi (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden    alınacak imzalı beyan yeterlidir).
  – Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus    kayıt örneği.
  – Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme    izni.
  – Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı.
  – Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı.
 • Sigorta şirketi, vefat durumunda tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu da ayrıca isteyebilir. Sigorta şirketi talep halinde lehdar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadıır.
 • Bütün belgelerin sigorta şirketine verilmesinden sonra sigortacı, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinleşmiş tazminatı on gün içinde hak sahiplerine öder. Poliçenin bulunamadığı durumlarda şirket kayıtları esas alınır.