Hasar Anında Bilmeniz Gerekenler.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ ile ilgili bilmeniz gerekenler;
Sigortalıların gerek poliçe yenileme döneminde gerekse hasar anında  en çok üzerinde durduğu konulardan birisi kasko poliçelerindeki hasarsızlık indirimidir. Hasarsızlık indirimi,  kasko poliçe primini % 60’a varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir.

Kasko poliçenizi alırken,  hasarsızlık indirimini etkileyen halleri gözönünde bulundurmalısınız.  Çünkü,  bu indirimi etkileyen haller sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur.  Bu yüzden hasarsızlığı bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.

En çok karşılaşılan hasarlara göre,  hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir:

%100 rücu durumu:
Tüm sigorta şirketleri için geçerli  ve hasarsızlığı bozmayan tek durum % 100 rüculu hasarlardır.  %100 rüculu hasarlar,  sigortalı aracın karıştığı kazada hiç kusurunun olmadığı,  yani karşı tarafın 8/8 kusurlu olduğu hasarlardır.  Bu tür hasarlarda,  sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır,  hem de poliçesindeki hasarsızlık indirim hakkı devam eder.  Ancak sigortalının,  kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelemesi gereklidir.

Radyo teyp çalınması ve cam kırılması hasarları:
Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere,  hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda,  sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirim oranı daha yüksek olur.  Bazı şirketlerde ise,  böyle bir uygulama olmayıp,  radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya ortadan kalkabilir.
Dış ve iç yüzeylerdeki küçük hasarlar:
Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık,  çizik ve yama gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama,  yaygın olmayıp sadece bazı şirketlerde geçerlidir.

ARACINIZDA BİRDEN FAZLA HASAR OLURSA
Kasko hasarlarında sıkça karşılaşılan ve genelde sigortalıların büyük sorunlar yaşamalarına neden olan durumlardan birisi de birden fazla hasarı olan araçlarla ilgili yapılan tazminat talepleridir.  Aracıyla çeşitli tarihlerde küçük de olsa kaza yapmış ancak sigorta şirketine hasar ihbarında bulunmamış sigortalılar,  bu hasarları toplu olarak tazmin etmek istediklerinde,  olumsuz sonuçlarla karşılaşabilmektedirler.

Hasar meydana geldikten sonra hasarın ihbar edilmesinde belli bir süre vardır.  Kasko Poliçesi Genel Şartlarında bu süre açıkça belirtilmiştir.  Genel Şartların B1. 1 Maddesi’ne göre ”Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç 5 işgünü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi” şarttır.  Bu sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar,  ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirilmeye alınmamakta ve hasar ödemeleri reddedilmektedir.

Hasar ihbar süresine dikkat edilmesi çok önemlidir.  Aracın farklı yerlerinde farklı tarihlerde meydana gelen birden fazla hasar aynı anda onarıma alındığında,  hasar tutarı iki hatta üç katına çıkabilmektedir.  çünkü ilk hasar olduğunda talepte bulunulmuş olursa,  aracın tamirine ilişkin parça veya işçilik tazminat tutarı son hasardan sonra çıkacak tutardan daha az olacaktır.  Bu durum sigorta şirketlerine haksız yere bir maliyet yüklediğinden toplu olarak talep edilen hasarlar reddedilmekte ve ihbar süresinde bildirilmişse,  sadece son hasar ödenmektedir.

Bu nedenle herhangi bir hasarın hasar ihbar süresi içinde sigorta şirketine bildirilmesi çok önemlidir.  Zamanında hasar ihbarında bulunmayan ve toplu olarak ihbarda bulunarak tazminat talep eden sigortalılar sigorta şirketleri tarafından haksız olarak değerlendirildiği için hasar tazminatlarını alamazlar.  Siz de bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için 5 işgünü içinde sigorta şirketinize hasar ihbarında bulunmaya özen göstermelisiniz.

ARACINIZ ARIZALANIRSA

Zamana bağlı olarak otomobilinizin mekanik veya elektronik aksamında çeşitli yıpranmalar oluşabilir ve otomobilinizi o haliyle kullanmanız durumunda hiç de istemediğiniz arızalar ve hatta kazalar meydana gelebilir.  Bu arızaların parasal tutarı çok az olabildiği gibi çok fazla da olabilir.  Birçok sigortalı bu tür arızalar nedeniyle ortaya çıkan zararların da kasko poliçesi kapsamı içinde olduğu şeklinde yanlış bir düşünce içindedir.

Ancak Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre “yağsızlık,  susuzluk,  donma,  bozukluk,  eskime,  çürüme,  paslanma veya bakımsızlık nedenleri ile meydana gelen zararlar” kasko poliçesi kapsamı dışında kalır.  Ayrıca,  sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça otomobilin mekanik,  elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arıza ve kırılmalar da kasko poliçesi kapsamı dışında kalır.  çünkü,  kasko sigortası gerçekleşmesi kesin olmayan,  ani ve beklenmedik risklerin meydana gelme olasılığına karşı yapılır.  Ama,  normal koşullar altında belirli bir süre sonra otomobilinizin mekanik aksamında ya da elektrik ve elektronik donanımında bazı arızaların meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur.  Bu nedenle,  bu tür arızaların kasko poliçesinden karşılanması mümkün değildir.  Azalan motor yağının değiştirilmemesi ve motorun yanması,  suyu bitmiş bir radyatörün hararet yaparak araca zarar vermesi,  zaman içerisinde aracın kaportasında meydana gelmiş çürüme veya paslanmalar,  normal yol şartlarında zaman içinde patlayan bir amortisör yukarıda belirttiğimiz gibi kasko sigortası teminatına girmeyen hasarlardır.  Bu nedenle,  kasko poliçenizden en iyi şekilde yararlanmak ve gerçekleşen zararlar nedeniyle zor durumda kalmamak için otomobilinizin bakımlarını düzenli olarak yaptırmaya çok dikkat etmelisiniz

Aracınızın arızalanması durumunda 7/24 AXA OYAK YARDIM hattını arayarak , aracınızı en yakın yetkili servise ücretsiz çektirebileceğiniz gibi, yol yardım ekibi gelmesini de talep edebilirsiniz. kasko poliçeniz Yol yardım ekibi için ;  60 km gidiş-dönüş ve 1 saat işçilik tutarını karşılamaktadır.

HASAR SONRASI KESİNTİLER

Aracınızla bir kaza yaptığınızda ve araçta hasar meydana geldiğinde hasar tutarını sigorta şirketi karşılasa bile,  poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından yapılması zorunlu bazı kesintilerin sigortalı tarafından ödenmesi gerekebilir.
Poliçenin özelliklerine göre yapılabilecek bazı kesintiler şunlardır:

Kıymet Kazanma Tenzili (Eskime)
Onarım sonucu yenilenen kısımlarda özellikle takılan yeni parçalar nedeniyle değer artışı oluşur.  Sigorta eksperi tarafından saptanan bu değer artışı,  sigorta şirketi tarafından size ödenecek tazminat miktarından düşülür.  Poliçede “Eskime Düşmeme” teminatı alınmış ise söz konusu eskime kesintisi yapılmayacaktır.
Bu teminata sahip olmanız her hasardan sonra tekrar teminat almamanız açısından önemlidir.

KDV Tenzili
Bazı sigorta şirketlerinde hasarlı bir aracın tamiriyle ilgili fatura bedelleri,  sigortalı gerçek kişi ise KDV kesintisi söz konusu olmadan ödenir.  Ancak hasarlı araç sahibi şirket ise KDV bedeli fatura bedelinden düşülerek ödeme yapılır.

İndirimin Geri Alınması
Hasar tazminatı ödenirken poliçede bulunan indirimler (Deneyimli sürücü indirimi,  alarm indirimi,  sınırlı süreli kullanım indirimi,  vb. . ) kontrol edilir.  Eğer hatalı uygulanan bir indirim tespit edilirse,  düzenlenen bir ek belgeyle bu indirim geri alınır ve indirim tutarı kadar kesinti yapılarak sigortalıya hasar ödemesi yapılır.
Poliçenize sahip olurken doğru indirimlere sahip olmanız hasarınızı eksik almamanız açısından çok önemlidir.

Muafiyet
Poliçe düzenlenirken belli miktarlara kadar olan hasarların sigortalı tarafından ödenmesi kabul edilip muafiyet indirimi seçilmişse,  bu miktar tazminat tutarından düşülerek sigortalıya ödeme yapılır.

Hasar ikame zeyilnamesi primi
Poliçede aksine bir şart bulunmaması halinde,  hasar yapmış aracın değeri ödenen tazminat tutarı kadar eksiltilir.  Araç için verilen teminatın,  poliçede belirtilen teminat miktarına getirilmesi için düzenlenen ek belgeye “Hasar İkame Zeyilnamesi” denir.  Ve bu zeyilnameye ait prim tutarı da sigortalıya ödenecek tazminat tutarından düşülür.  Poliçenizde hasar ikame zeyili teminatı varsa bu kesintiler hasarınızdan yapılmaz.

MUAFİYETLİ POLİÇELERDE HASAR ÖDEMELERİ
Muafiyetli poliçede bahsi geçen muafiyet; hasar sonucunda sigortalının katılım payıdır. Yani hasar tazminatı hesaplanırken,  poliçede yazılı muafiyet oranına göre hesaplanan tutar sigortacı tarafından ödenmez. Muafiyetli poliçe düzenlenmesindeki amaç;sigortalının karşılaştığı küçük hasarların tazminatlarını kendisinin üstlenmesidir. Böylelikle poliçe priminin düşmesi,  meydana gelen zararlara sigortalının da katılımını sağlamak suretiyle,  dikkat ve özenin arttırılması amaçlanmıştır.

Muafiyet oranı belirlenirken taraflar karşılıklı olarak muafiyetin ne şekilde olacağına karar verirler. Burada iki çeşit uygulama vardır. Ya “sigorta bedelinin belli bir oranı” ya da “belirlenen bir para bedeli” muaftır. Kararlaştırılan muafiyet mutlaka poliçeye yazılır. Birinci uygulamaya “tenzili muafiyet” denir. Hasar miktarı sigorta bedelinin belli bir yüzdesini geçerse,  geçen kısım sigortalıya ödenir. (örneğin %2’si). Eğer hasar bu oranın altında ise ödenmez.

İkinci uygulama ise muafiyet altı hasar yani “sigorta bedeline bağlı olmaksızın belli bir bedel üzerinden yapılan” muafiyettir. örneğin 250 YTL’lik muafiyetli bir poliçede,  hasar bu meblağı geçerse,  geçen kısım sigortalıya ödenir. Eğer hasar bu meblağın altında kalırsa ödenmez. Uygulamada fazlaca rastlanmamakla birlikte bilgi olması açısından bahsedeceğimiz bir diğer muafiyet türü de entegral muafiyettir. Bu muafiyetin uygulanmasında ise hasar muafiyet miktarının altında kaldığında sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödenmezken,  hasar miktarı muafiyeti aştığında zararın tamamı sigortacı tarafından karşılanır.

Unutmamak gerekir ki muafiyetli bir kasko poliçesinde hasar (her ne hasarı olursa olsun) muafiyet tenzil edilerek ödenecektir. Yani cam kırılması,  radyo teyp çalınması gibi hasarlar da muafiyet uygulamasına tabidir. Kazada karşı tarafın %100 kusurlu olması durumunda dahi yine sigorta şirketi hasar tazminatından belirlenen muafiyeti düşerek ödeme yapacaktır.

OTOMOBİLİNİZ ÇALINIRSA

Son günlerde en sık karşılaştığımız hasar olayları otomobil hırsızlığıdır. Bu durumda birçok sigortalı hem otomobilinin çalınmasının şaşkınlığını yaşarken,  hem de hasar prosedürleri içinde ne yapacağını bilemez. Ayrıca,  hasar prosedürlerini yeterince bilememesi ve yeterli desteği bulamamasından kaynaklanan yanlış hasar işlemleri nedeniyle ya hasarını alamaz ya da sıkıntı yaşar. Bu nedenle,  otomobilinizin çalınması halinde yapmanız gereken işlemleri bilmeniz,  hem sıkıntı yaşamamanızı hem de hasarınızı tam ve zamanında almanızı sağlayacaktır.

Peki,  otomobilinizin çalınması halinde ne yapmalısınız? İşte yapmanız gereken işlemler…

 • Otomobilinizin çalındığını fark ettiğiniz an,  mümkün olan en kısa sürede size en yakın olan bir karakola giderek müracaat etmeli ve tutanak tutturmalısınız.
 • Otomobilinizin çalındığını hemen sigorta şirketine ihbar etmelisiniz ve hasar dosyası açtırmalısınız. Otomobil hırsızlığında yasal bekleme süresi 30 gündür.

Aracınıza Park Halindeyken çarpılırsa Ne Yaparsınız?

Sigortalıların en sık karşılaştığı hasar şeklinin,  park halinde meydana gelen hasarlar olduğunu görüyoruz. Birçok sigortalı,  bu durumda ne yapacağını şaşırır ve yanlış hasar işlemleri nedeniyle hasarını alamaz ya da sıkıntı ve problem yaşar. Bu nedenle,  aracınızın park halindeyken bir hasar görmesi halinde,  yapmanız gereken işlemleri bilmeniz,  hem sıkıntı ve problem yaşamamanızı hem de hasarınızı tam ve zamanında almanızı sağlayacaktır.

Aracınızın park halindeyken çarpılması durumunda yapmanız gereken işlemler aşağıdaki gibidir;

Aracınıza zarar veren kişi olay yerindeyse;

 • Aracınıza zarar veren kişinin zorunlu trafik sigota poliçesinin olup olmadığını sormalısınız ve varsa mutlaka bir kopyasını almalısınız.
 • Aracınızın hasarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmadan,  trafik ekiplerini olay yerine çağırmalısınız. Trafik ekiplerine ulaşamıyorsanız,  size en yakın polis karakoluna başvurarak zabıt tutturmalısınız.
 • Tutulan zabıtta,  size zarar veren kişinin kusurlu olduğunun vurgulanmasını istemelisiniz. çünkü zorunlu trafik poliçesinden tazminat talebinde bulunacağınızdan,  karşı tarafta kusur olduğu görülemezse sigorta şirketi hasar tazminatını ödemeyecektir.
 • Size zarar veren karşı tarafın zorunlu trafik poliçesinden hasar talebinde bulunacaksanız,  en geç beş iş günü içerisinde sigorta şirketini arayarak hasar ihbarında bulunmalısınız.
  Eğer zarar veren kişi belli değilse ve kasko poliçenizden hasar talebinde bulunacaksanız;
 • Poliçenizi satın aldığınız acenteyi veya sigorta şirketini arayarak hasar ihbarında bulunmalısınız. Hasarınız çok küçük ise ve zabıt tutturamadıysanız mutlaka bu bilgiyi de sigorta şirketine bildirmelisiniz. Bu ihbar işlemlerini en geç 5 iş günü içinde yapmalısınız.

Bir Kaza Durumunda Ne Yapmalısınız?
Bir kaza anında yapmanız gereken işlemleri bilmeniz hem sıkıntı yaşamamanız hem de hasarınızı tam ve zamanında almanız açısından çok önemlidir.
Peki,  bir kaza halinde ne yapmalısınız?

Hasar anında mesai saatleri içinde 0312 444 0 234 numaralı telefondan HASAR Bölümünü tuşlayarak ayrıca OĞUZ EMEKLİER SİGORTA HASAR İLETİŞİM HATTI’nı arayarak  acenteliğimizin danışmanlık hizmetlerinden 7/24 faydalanabilirsiniz
Bir kaza halinde yapmanız gereken işlemler aşağıdaki gibidir:

Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalısınız.

 • Kaza zabtı tutturmalı ve alkol raporu almalısınız.
 • Kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma karakoluna haber vererek ifade vermeli ve görgü tespit tutanağı tutturmalısınız.
 • Kaza olayına başka bir araç da karışmış ise,  o araca ait trafik poliçesinin fotokopisini ve sürücüsünün ehliyet ve ruhsat fotokopisini almalısınız.
 • Araç çalışmıyorsa ve kasko poliçenizin asistans hizmeti varsa,  çekici için asistans şirketini aramalısınız.
 • Aracınız için en uygun ve yakın anlaşmalı servisi öğrenmelisiniz.
 • Aracınızın en yakın anlaşmalı servise çekilmesini sağlamalısınız.
 • Eğer anlaşmalı servise gitmeyecekseniz,  aracınızı anlaşmasız servis veya tamirhaneye çektirerek ilgili sigorta şirketine hasar ihbarında bulunmalısınız.
 • Hasar dosyası için gereken aşağıda belirtilen evrakları hazırlamalısınız ve sigorta şirketine teslim etmelisiniz.
  –  Kasko poliçesi,
  –  Trafik kaza raporu,
  –  Sürücünün alkol raporu,
  –  Aracın hasarlı fotoğrafları,
  –  Sürücünün ehliyet fotokopisi,
  –  Aracın ruhsat fotokopisi,
  –  Prim ödeme makbuzu

Karşı Tarafın Aracınıza Zarar Vermesi Halinde Ne Yapmalısınız?
Yağışlı havalara merhaba dediğimiz şu günlerde,  sizin ve başkalarının güvenliği açısından aracınızı daha dikkatli kullanmalısınız. Ancak,  siz bu kadar dikkatli olurken,  ya başkalarının dikkatsizliği nedeniyle aracınız hasar görürse?
Bu durumda yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir:

Olay yerine en yakın trafik ekiplerini çağırmalı ve kaza tespit tutanağı tutturmalısınız.

 • Trafik zaptının tutulmasından sonra trafik poliçenizin bir kopyasıyla ruhsat ve ehliyetinizin kopyalarını diğer araç sahibine vermeli ve o sürücünün trafik poliçesinin kopyasıyla ruhsat ve ehliyet kopyalarını da siz almalısınız.
 • Aracınızda meydana gelen hasarın tamir edilmesi için bir servise çektirilmesini sağlamalısınız.
  Bundan sonra,  beş iş günü içinde kusurlu olan tarafın trafik poliçesi hangi sigorta şirketinden ise o şirkete hasar ihbarında bulunarak,  hasar tespiti için eksper gönderilmesi talebinde bulunmalısınız. Hasar dosyanızın açılması için sigorta şirketine teslim etmeniz gereken belgeler ise aşağıdaki gibidir:
 • Kazaya karışan sürücülerin trafik poliçe,  ruhsat ve ehliyet kopyaları,
 • Trafik kazası tespit tutanağının aslı,
 • Kazaya karışan sürücülerin alkol raporları,
 • Tamir faturaları.

Radyo-Teyp Hırsızlığı

En çok gerçekleşen risklerden biri olan otomobil radyo-teyp hırsızlığına karşı,  güvenlik önlemleri almanızın yanında kasko sigortası yaptırmanız da en iyi çözümlerden biridir. Ancak,  yaşanacak bir radyo-teyp hırsızlığı sonucunda yapmanız gerekenleri bilmeniz hem hasar anında problem yaşamamanızı hem de kasko sigortanızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. Bu durumda yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.

 • Otomobilinizin radyo-teybinin çalındığını fark eder etmez,  hemen en yakın polis karakoluna müracaat ederek,  müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı tutturulmalısınız.
 • Sigorta şirketine otomobilinizin radyo-teybinin çalındığını bildirmelisiniz.
 • Radyo-teyp çalınmalarında yasal bekleme süresi olan 30 gün sonunda,  radyo-teyp bulunamazsa,  sigorta şirketinin ilgili karakola hitaben yazacağı ve radyo-teybin bulunup bulunamadığını soran bir yazıyı müraacat ettiğiniz karakola götürmelisiniz. Daha sonra karakoldan alacağınız cevabı içeren yazıyı da sigorta şirketine götürmelisiniz. Bu yazı ile birlikte ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri de hazırlayarak sigorta şirketine teslim etmelisiniz.
  – İlk müracaat ve görgü tespit tutanağı asılları,
  – Kayıp yazısı,
  – Ruhsat fotokopisi
  – Radyo-teybin dışında otomobilde başka hasar varsa (cam kırılması vb.) hasar resimleri ve  tamir faturaları.

çalınan radyo teyp ile ilgili tazminat ödemesinden sonra artık poliçenizde radyo teyp teminatınız sona ermiştir. Yeni bir radyo-teyp satın alıp aracınıza taktırdığınızda mutlaka bir ek belge ve ek bir prim karşılığında,  yeni radyo-teybin kasko poliçenize dahil edilmesini sağlamalısınız. Aksi takdirde olası ikinci bir radyo-teyp çalınması ile ilgili yapacağınız tazminat talebiniz,  poliçenizde radyo teyp teminatı ilk olayda sona ermiş olduğundan sigorta şirketiniz tarafından reddedilecektir.

SİGORTA PRİM BORCU

Sigorta poliçesi satın almanızdaki öncelikli amaç,  herhangi bir hasar gerçekleşmesi halinde,  tüm hasar masraflarını sizin yerinize sigorta şirketinin karşılamasıdır. Ancak,  sigorta şirketinin bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için sizin de sigorta prim ödeme sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekmektedir.

Sigorta primlerinizi zamanında ve tam olarak ödemeniz çok önemlidir. çünkü,  sigorta primlerini zamanında ödemeyen veya eksik ödeyen bazı sigortalılar hasar anında hiç beklemedikleri sorunlarla karşılaşabilmekte,  hasar tazminatlarını alamamakta veya eksik alabilmektedirler. Siz de sigorta poliçenizin prim ödemeleri nedeniyle hasar anında herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız bu konuda bilgi sahibi olmalı ve bu bilgiler doğrultusunda prim ödemelerinize dikkat etmelisiniz.

Herhangi bir hasar durumunda,  sigorta şirketi önce sigortalının prim borcunu kontrol eder. Sigortalının sigorta prim borcu olduğu tespit edilirse,  ödenecek hasar tazminatı tutarından prim borcu düşülerek ödeme yapılır.

MUAFİYETLİ POLİÇELERDE HASAR ÖDEMELERİ
Daha önceki bültenlerimizde hasar ödemelerinde yapılan kesintilerden bahsetmiş ve bu kesintilerden birinin de muafiyet kesintisi olduğunu söylemiştik. Bu gün muafiyetli poliçe düzenlenmesi konusunu daha ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz.

Muafiyetli poliçede bahsi geçen muafiyet; hasar sonucunda sigortalının katılım payıdır. Yani hasar tazminatı hesaplanırken,  poliçede yazılı muafiyet oranına göre hesaplanan tutar sigortacı tarafından ödenmez. Muafiyetli poliçe düzenlenmesindeki amaç;sigortalının karşılaştığı küçük hasarların tazminatlarını kendisinin üstlenmesidir. Böylelikle poliçe priminin düşmesi,  meydana gelen zararlara sigortalının da katılımını sağlamak suretiyle,  dikkat ve özenin arttırılması amaçlanmıştır.

Muafiyet oranı belirlenirken taraflar karşılıklı olarak muafiyetin ne şekilde olacağına karar verirler. Burada iki çeşit uygulama vardır. Ya “sigorta bedelinin belli bir oranı” ya da “belirlenen bir para bedeli” muaftır. Kararlaştırılan muafiyet mutlaka poliçeye yazılır. Birinci uygulamaya “tenzili muafiyet” denir. Hasar miktarı sigorta bedelinin belli bir yüzdesini geçerse,  geçen kısım sigortalıya ödenir. (örneğin %2’si). Eğer hasar bu oranın altında ise ödenmez.

İkinci uygulama ise muafiyet altı hasar yani “sigorta bedeline bağlı olmaksızın belli bir bedel üzerinden yapılan” muafiyettir. örneğin 250 YTL’lik muafiyetli bir poliçede,  hasar bu meblağı geçerse,  geçen kısım sigortalıya ödenir. Eğer hasar bu meblağın altında kalırsa ödenmez. Uygulamada fazlaca rastlanmamakla birlikte bilgi olması açısından bahsedeceğimiz bir diğer muafiyet türü de entegral muafiyettir. Bu muafiyetin uygulanmasında ise hasar muafiyet miktarının altında kaldığında sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödenmezken,  hasar miktarı muafiyeti aştığında zararın tamamı sigortacı tarafından karşılanır.

Unutmamak gerekir ki muafiyetli bir kasko poliçesinde hasar (her ne hasarı olursa olsun) muafiyet tenzil edilerek ödenecektir. Yani cam kırılması,  radyo teyp çalınması gibi hasarlar da muafiyet uygulamasına tabidir. Kazada karşı tarafın %100 kusurlu olması durumunda dahi yine sigorta şirketi hasar tazminatından belirlenen muafiyeti düşerek ödeme yapacaktır.

ARACIN PERT OLMASI

Sigortalıların en fazla karışıklık yaşadıkları  hasarlardan biri de aracın pert olmasıdır. Aracın pert olması; sigortalı bir aracın %70’inin veya daha fazlasının zarara uğraması ya da onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ı demektir.
Pert hasarlarda,  sigortalının aşağıdaki evraklarla birlikte 5 iş günü içinde sigorta şirketine hasar bildirimi yapması ve eksper talep etmesi gerekir.

 • Sigorta poliçesi,
 • Trafik kaza raporu,
 • Sürücünün alkol raporu,
 • Aracın hasarlı fotoğrafları,
 • Sürücünün ehliyet fotokopisi,
 • Aracın ruhsat fotokopisi.

Hasarın tespiti için görevlendirilen eksper,  aracın parça ve onarım masraflarının listesini rapor şeklinde diğer evraklarla birlikte ilgili sigorta şirketine gönderir. Yapılan incelemede parça ve onarım masrafları toplamının aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşması veya rayiç değerini geçmesi halinde araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler.

Pert bedeli rayiç bedelden düştükten sonra kalan kısmı sigortalıya öder ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır. Pert olan aracın satışı ve yasal devir işlemleri tamamen sigortalının sorumluluğundadır.
Değeri tamamen ödene araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur.
Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.
Sigorta şirketlerinin aracın pert olması gibi büyük hasarlara yönelik çok farklı teminat ve uygulamaları vardır. örneğin,  bir sigorta şirketi 0 km yeni bir aracın pert olması halinde o aracın yeni değerini hasar tazminatı olarak öderken,  bazı şirketler aracın hasar dönemindeki piyasa rayiç bedelini hasar tazminatı olarak öderler. Bu tür farklı teminat ve uygulamaları Oğuz Emeklier Sigorta  Acenteliği aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

** Aracınızın,  eksper tarafından tam hasara uğramış olduğu kabul edildikten sonra Hasar Yetkilimiz sizin için ikinci el piyasa değeri araştırmasını yapar, hazırlanması gereken belgeler hakkında size detaylı bilgi verir.

Ağır Hasarlı Araç Belgeleri nelerdir?

 1. Motorlu araç Tescil Belgesi (herhangi bir haciz , rehin vs.ibaresi bulunmayacak) Ruhsat sahibi vefat etmişse yeni ruhsatım varisleri adına çıkartılması.
 2. Aracın Anahtarları (Yedeğini ile beraber)
 3. Noterden alınmış Resimli ve Süresiz vekaletname
 4. Motorlu aracın bağlı olduğu Motorlu Araçlar Vergi Dairesinden aracın üzerinde herhangi bir vergi, Trafik cezası olmadığına dair yazı (ilişik kesme belgesi)
  Ruhsat sahibi vefat etmiş ise ilişik kesme belgesinin varisler adına çıkartılması.
  NOT: İlişki kesme belgesi aslı emniyet tarafından alınırsa bize fotokopi ibraz edilebilir.
 5. Ticari kişilere imza sürküleri
 6. Tescil Belgesinde Dain mürtein kaydı bulunan araçlarda bankaya borcu var mı yok mu yazısının yazılması, borcu yoktur yazısının alınması, Aracın tescil ruhsatı üzerindeki Dain mürtein kaydı ruhsat sahibi tarafından Trafik Tescilden kaldırılacaktır. (TEMİZ RUHSAT)
  Masraflar sigortalıya ait olacaktır.
 7. Aracın trafikten çekildiğine dair belge (ruhsat üzerinde “trafikten çekilmiştir”kaşesi yer alacaktır.) (Aracın her iki plakası alınarak emniyete vergi borcu yoktur yazısıyla gidilecektir.)
 8. Araç kesinlikle hurdaya ayrılmayacaktır.
 9. Aracın Trfaik poliçesinin aslı.
 10. Motorlu Taşıt Vergisi Ve Ek Motorlu Taşıt Vergilerinin yatırıldığını gösteren makbuz asılları.
  * Araca ait orijinal parça ve aksesuarların araç üzerinde olması gerekmektedir

Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra ilgili bölge müdürlüğünde bulunan dosya sorumlusuna teslim edilmelidir.

SAĞLIK BRANŞI İçİN GEREKLİ BELGELER

Sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarda oluşan sağlık giderleri Şirketimiz tarafından poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde online ödenmektedir.
Ancak sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarımız dışında oluşan herhangi bir sağlık problemi halinde yapmış olduğu elden hasar masraflarını poliçe teminat limitleri dahilinde Şirketimiz tarafından tazmin edebilmesi için “TAZMİNAT TALEP FORMU” ekinde ibrazı gereken belgeler aşağıdadır.

A- YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ

 • Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
 • Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
 • Teknik ameliyat raporu
 • Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı
 • Patoloji raporu
  Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
 • Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
 • Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı
  Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri
 • Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları
 • Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor

B- AYAKTA TEDAVİ GİDERLERİ

Doktor Muayene Giderleri
• Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu

İlaç Giderleri
• Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
• Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri
• Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

Tahlil ve Röntgen Giderleri
• Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
• Tahlil ve/veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı
• Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Küçük Müdahale Giderleri
• Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
• Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı
• Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu

Trafik Kazası sonucu Diş Tedavisi Giderleri
• Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
• Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
• Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu

Fizik Tedavi Giderleri
• Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu
• Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı

Modern Tanı Yöntemleri
• Yapılan tetkiklerin ayrıntılı raporu
• Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı
• Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Doğum Giderleri
• Doğum raporu
• Hastaneden alınan dökümlü isme yazılı fatura aslı

HAYAT BRANŞI İçİN GEREKLİ BELGELER
A-öLüM TAZMİNAT öDEMELERİ
Sigortalının sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi durumunda, hak sahipleri tazminat talebinin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen evrakların ilgili olanlarını Şirketimize ulaştırmasını rica ederiz.

 • Tazminat talebi ile ilgili dilekçe
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu
 • Defin ruhsatı ve gömme izin belgesi
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarında veraset ilamı
 • Gaiplik(ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süredir haber alınamama) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı
 • Kaza sonucu vefat durumunda kaza tespit tutanağı
 • Maluliyet durumunda, maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten doktor raporu (Devlet/üniversite hastanesinden alınmış)
 • Kaza sonucu tedavi masrafları için, doktor raporu ve ilgili faturalar
 • Kaza sonucu gündelik tazminat ödenebilmesi için, kazaya ilişkin doktor raporu ve faturalar

B-BİRİKİM öDEMELERİ

 • Dilekçe (Asıl nüsha)
 • Son ödeme makbuzu
 • Sigorta ettirenin nüfus kağıdı fotokopisi
 • Sigorta ettirenin vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

C-İKRAZ öDEMELERİ (BİRİKİM üZERİNDEN BORç ALMA)

 • Dilekçe (Asıl nüsha)
 • Sigorta ettirenin nüfus kağıdı fotokopisi
 • Sigorta ettirenin vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı